Кръгла маса посветиха в Стопанска академия на обща

Споделете лесно и бързо тази публикация

 
 
 

„Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и агробизнеса в Р България – икономически и правни проблеми” – тази тема дискутираха на кръгла маса в Стопанска академия представители на научните среди и практиката.

 Форумът бе организиран от катедрите „Правни науки” и „Аграрна икономика” по Проект № К5-2016 към Института за научни изследвания. Сред участниците в кръглата маса от страна на практиката бяха проф. Иван Панайотов – един от най-известните селекционери на пшеница в България, доц. Галина Дякова – директор на Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” – Русе, Албена Симеонова – председател на УС на Българска Асоциация Биопродукти (БАБ), Пепо Петров – изп. директор на Фондация за околна среда и земеделие (ФОСЗ), Емел Павлаоолу – директор на Общинска служба „Земеделие” – Свищов, Игнат Ангелов – председател на Регионалния съюз на земеделските кооперации, председатели на
земеделски кооперации от региона, земеделски производители.

 Стопанска академия бе представена от преподаватели от двете катедри-организатори, ръководители и преподаватели от други катедри, студенти и докторанти. Като ръководител на проекта и на катедра „Правни науки”, доц. д-р Пенко Димитров откри форума с пожелание за ползотворна работа на участниците, обмен на интересни мисли и иновативни идеи.

Приветствие към участниците в кръглата маса от името на академичното ръководство отправи зам.-ректорът проф. д-р Марияна Божинова. „Несъмнено, правото и икономиката вървят ръка за ръка”, каза проф. Божинова като подчерта, че катедра „Правни науки” през годините винаги се е стремяла да си сътрудничи с катедрите, профилирани в икономическата област, и за пореден път е инициатор на съвместен научен форум. Зам.-ректорът изрази увереност, че участието в кръглата маса на видни представители от практиката ще допринесе за повишаване на ползите от дискусиите.

 Деканът на факултет „Производствен и търговски бизнес”, към който са двете катедри-организатори – проф. д-р Любчо Варамезов, също поздрави участниците. Той със задоволство отбеляза, че само в рамките на една седмица четири от катедрите към факултета провеждат три научни форума в Стопанска академия.

 „Ползата от провеждането на подобни форуми е многопосочна”, каза проф. Варамезов. По думите му, преподавателите могат да използват ресурсите на проектите за да доразвият своите научни изследвания и да приложат постигнатите резултати в учебния процес, студентите могат да участват в научния форум или да правят самостоятелни изследвания, а за представителите на практиката са важни предложенията, които се отправят към компетентните държавни органи или институции. Важността на подобни научни форуми подчерта в приветствието си и ръководителят на катедра „Аграрна икономика” доц. д-р Марина Николова. Тя изрази радостта си от поредната среща с присъстващите представители на практиката, с които вече има създадени прекрасни градивни отношения и партньорство.

 „Катедрата поставя приоритетно изграждането на стратегически партньорства с бизнес-практиката, с различни браншови организации и НПО”, каза доц. Николова. Тя поясни, че представителите на практиката многократно активно са участвали в различни мероприятия и съвместни инициативи, свързани с обучението на студенти в аудиториите и извън тях – семинари, дискусии, майсторски класове, участия в стажантски програми, актуализиране на учебни програми, посещения в реална работна среда и др. По думите й, всичко това е показателно и за заинтересоваността на бизнеса при подготовката на студентите като висококвалифицирани кадри и професионалисти за практиката.

Доклад по темата на кръглата маса изнесе ръководителят на проекта, доц. д-р Пенко Димитров. В своята презентация той очерта основните моменти в правната уредба, целите и средствата за тяхното постигане на общата селскостопанска политика на ЕС, която действа през настоящия програмен период 2014-2020 г. Доц. Димитров предложи при дискусиите участниците да обърнат специално внимание на въпроса „Каква да бъде реформата на общата селскостопанска политика на Евросъюза за периода след 2020 г.?”, за която процеса на обсъждане вече е започнал.

 Конкретните въпроси, които той предложи за дискутиране бяха свързани с директните плащания, мерките за управление на риска, бъдещето на мерките за насърчаване на икономическите организации на земеделските производители, преразглеждане на определенията, които сега се използват в нормативните актове на ЕС за „активни земеделски производители” и „дребни земеделски производители”, което би повлияло на кръга от бенефициенти. В заключение доц. Димитров заяви, че общата селскостопанска политика има „ключова роля в изграждането на икономическата и политическата интеграция на Европейския съюз, и е от съществено значение за осигуряване на свободната търговия в рамките на ЕС на базата на общи цени, общи преференции за европейското производство и общата финансова отговорност”. 

В кръглата маса участваха над 60 души, от които 1/3 бяха представители на бизнеса. Освен конкретни проблеми, хората от практиката споделиха и свои виждания за проблемите свързани както с националната ни правна уредба, така и на нейното прилагане в практиката. Говорейки за биопродуктите и за това, как се осъществява контрол върху качеството им, от БАБ споделиха, че това е слабо развит пазар у нас и се налага производителите да изнасят своята продукция за да формират печалба. В процеса на диалог се формира мнение, че е добре да се изготви заключителен документ от кръглата маса, в който да се обобщят направените предложения към компетентните държавни органи за решаване на проблемите, с които се сблъсква агробизнеса у нас, включително за усъвършенстване на националното ни законодателство, като ще обезпечи равнопоставеност на дребните и едрите земеделски производители. За целта екипът на проекта увери участниците, че изложените идеи и посочените проблеми ще бъдат оформени и представени в Министерството на земеделието. По този начин, участниците в кръглата маса в Стопанска академия ще подпомогнат компетентните държавни органи при участието им в предстоящата реформа на общата селскостопанска на ЕС за след 2020 г.

 По проекта, по който се проведе форума, е издаден и сборник с доклади на преподаватели, студенти и докторанти от Стопанска академия и от други висши училища в България и чужбина. Непосредствено след кръглата маса катедра „Аграрна икономика” сключи нови два меморандума за сътрудничество. Подписи под документите положиха ръководителят на катедрата доц. д-р Марина Николова, председателят на УС на БАБ – Албена Симеонова и изп. директор на ФОСЗ – Пепо Петров.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *