Информационна aгенция "Дартс Нюз" ©

Политика

От началото на 2016 г. Разлог кандидатства по 19 п

 

Община Разлог е подала 19 проекти по 9 различни оперативни програми на ЕС, национални програми и фондове от началото на тази година.

Общината е партньор в 3 проекта по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, като проектите са свързани с образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила.

Общинска администрация е партньор по 3 изключително значими проекта по Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2014-2020. Проектът „Насърчаване и повишаване на мобилизацията на младежта-културно наследство и спортна валоризация“ има за цел да промотира спортния туризъм в трансграничната зона като част от нематериалното културно наследство. Проектната идея е изградена на основата на утвърждаването на трансграничното сътрудничество чрез активно привличане на младежта в дейности, свързани със запазването и съхраняването на културното и спортното наследство. В продължение на активната политика на Община Разлог по реализирането на проекти с екологична насоченост в предишните години и мултиплициране на положителния ефект за опазването на околната среда и биологичното разнообразие в района се кандидатства по проект “Иновативни подходи за опазване и мониторинг на био-разнообразието и повишаване на обществената осведоменост в трансгранични защитени територии” с акроним “.

По него се предвижда изграждането на интегрирана система за наблюдение, ранно откриване на горски пожари, опазване на околната среда, превенция на риска и охрана на големи територии. Третият проект е „Подобряване качеството и достъпа до първична здравна помощ в трансграничния регион за общности, застрашени от социално изключване”, който се фокусира върху подобряване на управлението и трансграничното използване на здравни и медицински данни за хора в неравностойно положение. Като цяло проектът е насочен към значително увеличаване на достъпа до първична медицинска помощ на хората в трансграничния регион, със специален акцент върху бедните, възрастни и изолирани хора.

Общината Разлог е изградила ефективни партньорства с организации и общини от Гърция, Кипър, Албания и Македония, с които участва в 5 проекта по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020. Проектът „Балкански карнавал” цели да запази културното наследство, както и развитието на специфичен и атрактивен регионален културен продукт на базата на карнавалите. Конкретно по проекта ще се създаде трайна мрежа от карнавални градове, за да се подобри обменът на знания и опит.

Общината се възползва и от възможността, която предоставя Национален доверителен екофонд и вече подаде проект за закупуване на 1 брой изцяло електрическо превозно средство. Проектът „Публична инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства” обединява 6 партньори. Проектът ще допринесе за по-добра защита на околната среда и постигане на устойчиво развитие чрез предприемане на комплекс от мерки,  което позволява по-интензивно използване на „зелени“ автомобили и за установяване на инфраструктура за зареждане  на  електромобили и хибридни автомобили. 2 станции за зареждане на превозните средства (електромобили  и хибридни автомобили) ще бъдат инсталирани на територията на град Разлог, като те ще бъдат снабдени с възобновяеми слънчеви панели. Ще бъде закупен 1 електромобил.

Община Разлог има и внесени проекти по Програма за трансгранично сътрудничество „България – Македония“, програма „Еразмус+”, Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, както и 4 проекта по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 за повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог. В момента се подготвят проекти за повишаване на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради.

LEAVE A RESPONSE

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *