Проект за развитие капацитета на млади учени ще реализира Стопанска академия

Споделете лесно и бързо тази публикация

Проект на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ за развитие капацитета на млади учени е класиран на второ място от 43 проектни предложения и ще бъде със 100 % външно финансиране с над половин млн. лева. Това стана ясно на пресконференция, където проектният екип представи целите, дейностите и планираните резултати. Проектът по договор BG05M2OP001-2.009-0026-С01) е озаглавен „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научнопрактически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението“. Ръководителят на проекта, проф. д-р Георги Иванов – зам.-ректор по акредитация и управление на качеството, поясни, че общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 543 171, 24 лв., от които 85% (461 695,56 лв.) са Европейско финансиране, а 15% (81 475,68 лв.) е размерът на националното съфинансиране. „Целта на проекта е развитие на капацитета на изследователите от СA „Д. А. Ценов“ за постигане на високи резултати в научноизследователската дейност в областта на икономиката, администрацията и управлението“, подчерта проф. Иванов. Той поясни, че проектът ще продължи до края на 2018 г., а специфичните цели, които си е поставил екипът са: подобряване на квалификацията, професионалните знания, умения, ценности и поведенчески модели на изследователите в Академията; укрепване потенциала на студенти, докторанти, постдокторанти и млади учени, за провеждане на научни изследвания и тяхното популяризиране; подобряване привлекателността на научните изследвания чрез стимулиране интереса на учащите към научна кариера. Целевата група ще обхване общо 100 лица, от които 24 докторанти, 16 студенти, 7 постдокторанти, 7 млади учени и 46 преподаватели.

Пред присъстващите медии, проф. Иванов представи и другите членове на екипа, в който са трима координатори, юрист, счетоводител, експерт по ЗОП и двама технически сътрудници. Ресорните координатори проф. д-р Пенка Шишманова и доц. д-р Росица Колева поясниха, че по проекта са предвидени общо 14 дейности и представиха конкретните резултати, които ще бъдат постигнати след реализирането им. Част от дейностите са свързани с мобилност на представители на целевата група, квалификация, продължаващо обучение, мотивиране, създаване на благоприятни условия за провеждане на научни изследвания. Успоредно с това ще бъдат осигурени възможности за достъп до бази данни, облачни услуги и научна информация на изследователите от целевата група, подкрепа за участие в различни форми на изследователска дейност извън научната организация, разпространение на научните резултати, вкл. организиране на национални и международни научни форуми и развитие на партньорски мрежи между български и чуждестранни учени, изследователи, докторанти, постдокторанти, млади учени и преподаватели за провеждане на научни изследвания.

Проф. Иванов обобщи, че в рамките на проекта се планира да бъдат проведени 23 обучителни курса за представителите на целева група, да се осъществят 20 изследователски мобилности и да бъдат извършени теренни проучвания от 22-ма представители на целевата група. Освен това са планирани два научни форума и издаване на годишен монографичен алманах. Сред очакваните резултати от проекта е и институционализиране на докторантско училище в Стопанска академия. Според ръководителя на проекта, чрез посочените резултати ще бъдат постигнати няколко дългосрочни ефекта, сред които: „Повишаване на лидерските умения, компетенциите за управление на екипи и решаване на конфликти; подобряване на знанията и уменията за подготовка и управление на международни научноизследователски проекти“; „Активизиране на научноизследователската дейност и повишаване качеството на научните изследвания, с което СА „Д. А. Ценов“ да постигне по-голяма разпознаваемост и конкурентоспособност в националното и международното научноизследователско пространство“; „Изграждане на устойчиви мрежови контакти с участие на дуални и мултилатерални изследователски колективи, и създаване на възможности за бъдещи съвместни научни проекти“; „Превръщане на Стопанска академия в привлекателен център за научни изследвания и в институция, мотивираща и насърчаваща младите учени“.

В края на пресконференцията проф. Иванов изрази убеденост, че посочените дългосрочни ефекти ще имат устойчиво положително въздействие върху научния потенциал на СА „Д. А. Ценов“ и ще допринесат за утвърждаването на свищовското висше училище като научен и образователен център в областта на икономиката, администрацията и управлението, туризма.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *