Информационна aгенция "Дартс Нюз" ©

Изборът на редактора Общество

Професионалната компетентност на работещите в контролните институции дискутираха на национален форум в Стопанска академия

Представители на контролните институции в България и на висши училища, които обучават студенти в специалности по контрол, участваха в юбилейна научна сесия на тема „Професионалната компетентност – гарант за обществено доверие към контрола” в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“. Националният форум, организиран от свищовското висше училище, факултет „Стопанска отчетност” и катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност”, бе посветен на 25 години от създаването на специалност „Стопански и финансов контрол”.

Юбилейната научна сесия откри проф. д-р Георги Иванов – зам.-ректор и ръководител на катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“. Представяйки избраната тема на дискусията той подчерта, че професионализма, морала и етиката на работещите в контролните институции са онези ключови фактори, които гарантират успешното постигане на целите, които обществото поставя пред тях. „Всички ние сме отговорни по отношение на младите хора, които завършват висшето си образование и искат да стартират своята кариера в системите за контрол в България – отговорни не само за тяхното обучение, но и за тяхната професионална реализация“, каза проф. Иванов. Той припомни, че през 1992 г. в Стопанска академия е приет първия за България випуск в специалност, която преподава специализирано контрол. 25 години по-късно, голяма част от ръководителите на контролните институции в страната ни са възпитаници на тази специалност и на Стопанска академия, и бяха сред участниците в юбилейната научна сесия.

IMG_4201

Върховната одитна институция в България бе представена от Цветан Цветков – председател на Сметната палата и Тошко Тодоров – зам.-председател. От Министерството на финансите участваха Георги Йорданов – началник на Кабинета на министъра на финансите и Стефан Белчев – директор на Дирекция „Методология на контрола и вътрешния одит“. Националната агенция по приходите представиха нейният директор Галя Димитрова и Александър Георгиев – зам.-директор. Агенция „Митници“ бе представена от Юлиан Мирков – зам.директор и Венцислав Халаджов – началник на Митница – Русе. От Агенцията за държавна финансова инспекция участваха директорът Георги Начев и зам.-директорът Албена Белянова. Дирекция „Главен инспекторат“ към Министерски съвет бе представена от нейния ръководител Мария Томова и Марина Ралчева – държавен инспектор. От Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори участваха Виктор Трифонов – главен секретар и Нико Николов – държавен експерт по методология. Институтът на дипломираните експерт-счетоводители във форума представи Христо Досев – член на УС. От Агенцията по обществени поръчки участва директорът на Дирекция „Контрол на обществените поръчки“ – Бистра Христова. От страна на бизнеса, занимаващ се с контрол, участие взе председателят на УС на Националната организация на митническите агенти – Емил Дандолов. Образователните институции представиха преподаватели от трите висши училища, които имат традиции в обучението по икономика и контрол: проф. д-р Огнян Симеонов – ръководител на катедра „Финансов контрол“ към УНСС; преподаватели от катедра „Счетоводна отчетност“ при Икономически университет – Варна; преподаватели от катедрата-организатор на форума и от други катедри при свищовското висше училище.

Приветствие към участниците поднесе ректорът на Стопанска академия – доц. д-р Иван Марчевски. „Системата на висшето образование има дълг към контролните институции в България“, заяви доц. Марчевски. Той подчерта, че в нея работят над 15 000 специалисти, които се нуждаят от профилирана подготовка и трите висши училища, които са представени в този форум, са местата, където може да се предложи специализирано знание по контрол. „Ако не се отделя специално внимание за подготовката на кадри в толкова специфична материя, ще се създаде проблем за обществото, защото отговорността от изразходването на публичния финансов ресурс е изключително голяма. Ефективността от функционирането на икономиката, ефективността от изразходването на публичния финансов ресурс до голяма степен зависи от способността на контролните органи да следят за законосъобразността на изразходване на средствата и да помагат на институциите, които изразходват публичен ресурс, да го правят по правилния начин“, каза още ректорът на Стопанска академия.

IMG_4203

В приветствието си, председателят на Сматната палата подчерта значимостта на форума и апелира за обединяване на усилията в посока подготовката на студенти в областта на финансовия контрол, които след това да намерят успешна професионална реализация в контролните институции в България. „Аз съм убеден, че всички в таза зала споделяме съвременото разбиране за една модерна контролна институция, която не само проверява, надзирава, контролира и санкционира, но и се стреми да предлага адекватни и ефективни управленски решения, които да са в помощ на организацията на работа и подобряване управлението на тези, които проверяваме. Без професионално подготвени кадри много трудно бихме се справили с тази наша мисия“, каза Цветан Цветков.

Участниците в националния форум си поставиха като основна цел постигне на сътрудничество и взаимодействие по отношение развитието на професионалната компетентност в контролните институции и ролята на висшите училища, в които се преподава контрол, за да се повиши общественото доверие към системите за контрол в Р България. В рамките на работната среща бяха представени три доклада по основните тематични направления на дискусията. Като председател на Сметната палата, Цветан Цветков говори за професионална компетентност и ефективност на контрола. „Рамки за професионална компетентност“ представи Стефан Белчев – директор Дирекция „Методология на контрола и вътрешния одит” към МФ. Ръководителят на катедрата-организатор, проф. д-р Георги Иванов изнесе доклад на тема „Сътрудничество между контролните институции и висшите училища за повишаване на професионалната компетентност“.

В резултат от дискусиите по темите, участниците във форума се обединиха около становището, че професионалната компетентност на работещите в контролните институции е ключов фактор за постигане на висока ефективност и ефикасност от тяхната дейност, а оттам и за повишаване доверието на обществото към резултатите от тяхната работа. Ръководителите на контролните институции поеха и конкретни ангажименти, сред които: да преразгледат своите рамки за професионална компетентност и на тази основа да разработят изискуем минимум от знания и компетентности за уеднаквяване на условията за успешен старт в кариерата на младите хора, завършили висше образование, в тях; да сформират, на обществени начала, работна група с представители от всички заинтересовани страни (контролни институции и висши училища, в които има акредитирани специалности за обучение по контрол) за разработване на единна политика с цел създаване на оптимални условия за обучение и реализация на младите хора в системата на контрола в страната.

В заключение, участниците в националния форум се съгласиха да работят за постигането на тези ангажименти по начин, съвместим с целите им за непрекъснато развитие на професионалната компетентност на работещите в ръководените от тях институции и в съответствие с действащите международни стандарти, добри европейски практики и постигнатите споразумения.

LEAVE A RESPONSE

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *