5.6% е коефициентът на безработица в края на 2017

Споделете лесно и бързо тази публикация

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 71.6% – с 3.6 процентни пункта по-висок в сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 година.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 67.5%, като в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 4.1 процентни пункта.
Коефициентът на безработица е 5.6%, или с 1.1 процентни пункта по-нисък в сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 година.

Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 1 301.5 хил., или 28.4% от населението в същата възрастова група. От тях 98.3 хил., или 7.6%, са обезкуражени лица.

Заетост
През четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 167.6 хил., от които 1 704.3 хил. са мъже и 1 463.3 хил. – жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 52.3%, като в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 3.1 процентни пункта. При мъжете този дял е 58.6%, а при жените – 46.5%.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. в сектора на услугите работят 1 990.3 хил., или 62.8% от всички заети лица. В индустрията са заети 966.7 хил. души (30.5%), а в селското, горското и рибното стопанство – 210.7 хиляди (6.7%).

От всички заети 3.5% (112.0 хил.) са работодатели, 7.6% (241.2 хил.) – самостоятелно заети лица (без наети), 88.1% (2 790.4 хил.) – наети лица, и 0.8% (24.0 хил.) – неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2 108.7 хил. (75.6%) работят в частния сектор, а 681.6 хил. (24.4%) – в обществения.

С временна работа са 110.2 хил., или 3.9% от наетите лица.
През четвъртото тримесечие на 2017 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:
Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 3 091.3 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 67.5% (71.7% за мъжете и 63.2% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 29 навършени години е 42.5% (48.1% за мъжете и 36.5% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 72.1%, съответно 76.6% за мъжете и 67.5% за жените. Спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. този коефициент е по-висок с 4.4 процентни пункта, като увеличението при мъжете е с 4.9 процентни пункта, а при жените – с 3.9 процентни пункта.

Заетите лица на възраст 55 – 64 навършени години са 572.1 хил., или 58.7% от населението в същата възрастова група (63.6% от мъжете и 54.3% от жените). В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. коефициентът на заетост за населението на възраст 55 – 64 години се увеличава с 4.0 процентни пункта, като увеличението при мъжете и жените е съответно с 5.2 и 2.9 процентни пункта.

Безработица
През четвъртото тримесечие на 2017 г. броят на безработните лица е 189.3 хил., а коефициентът на безработица – 5.6%, като в сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. броят на безработните лица намалява с 11.9%, а коефициентът на безработица – с 1.1 процентни пункта.

През същия период коефициентът на безработица намалява с 1.2 процентни пункта при мъжете и с 0.8 процентни пункта при жените, като през четвъртото тримесечие на 2017 г. достига почти еднакви стойности за мъжете и жените (съответно 5.6 и 5.7%). От общия брой на безработните лица 101.4 хил. (53.6%) са мъже и 87.9 хил. (46.4%) – жени.
От всички безработни лица 16.8% са с висше образование, 48.0% – със средно, и 35.2% – с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 3.1% за висше образование, 4.7% за средно образование и 16.6% за основно и по-ниско образование.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. продължително безработни (от една или повече години) са 105.2 хил., или 55.6% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 3.1%, като в сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. намалява с 0.8 процентни пункта. Коефициентът на продължителна безработица е съответно 3.2% за мъжете и 3.1% за жените.
От общия брой на безработните лица 33.2 хил., или 17.5%, търсят първа работа.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 – 29 навършени години е 9.4% – с 3.0 процентни пункта по-нисък в сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 година. При мъжете коефициентът на безработица (15 – 29 навършени години) намалява с 2.5 процентни пункта, а при жените – с 3.7 процентни пункта, като достига съответно 9.5% за мъжете и 9.3% за жените.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *