ЕК въвежда нови правила за защита на лицата, сигнализиращи за нередности

Споделете лесно и бързо тази публикация

Европейската комисия предлага нов закон за подобряване на защитата на лицата, сигнализиращи за нередности на равнище ЕС.
Неотдавнашните скандали, като например „Дизелгейт”, „Люкслийкс”, „Досиетата от Панама” или понастоящем „Кеймбридж Аналитика”, показват, че лицата, сигнализиращи за нередности, могат да играят важна роля за разкриването на незаконни дейности, които вредят на обществения интерес и на благосъстоянието на нашите граждани и на обществото, се казва в съобщението.

Днешното предложение ще гарантира високо равнище на защита за лицата, сигнализиращи за нередности, които докладват за случаи на нарушаване на законодателството на ЕС, като определи нови стандарти, валидни за целия ЕС. С новия закон ще се създадат безопасни канали за сигнализиране, както в рамките на дадена организация, така и към публичните органи.
Също така той ще предпазва лицата, сигнализиращи за нередности, срещу уволнение, понижаване в длъжност и други форми на ответни действия с цел отмъщение и ще изисква от националните органи да информират гражданите и да предоставят на публичните органи обучение за това как да действат в случаи на подаване на сигнали за нередности.

Комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова добави: „Новите правила за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, ще бъдат от ключово значение. В глобализирания ни свят, където съществува истински стремеж за увеличаване на печалбата, понякога за сметка на спазването на законите, трябва да подкрепяме онези, които са готови да поемат риска да оповестят сериозни нарушения на правото на ЕС. Дължим това на честните хора на Европа”.
Лицата, сигнализиращи за нередности, могат да помогнат за разкриването, разследването и санкционирането на злоупотреби с правото на ЕС.

Гражданите, които оповестяват незаконни дейности, следва да не бъдат наказвани в резултат на своите действия. В действителност обаче много от тях заплащат за постъпката си със загуба на работното си място, репутацията си или дори здравето си: 36% от работниците, които са съобщили за нередности, са станали жертва на ответни действия с цел отмъщение (проучване на Global Business Ethics от 2016 г.).
Защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, ще допринесе и за опазването на свободата на изразяване на мнение и свободата на медиите и е от съществено значение за защитата на принципите на правовата държава и демокрацията в Европа, допълват от Комисията.

Защита за сигнализирането на широк спектър от нарушения на правото на ЕС
Днешното предложение осигурява защита на територията на целия Съюз за лицата, сигнализиращи за нарушения на законодателството на ЕС в областта на обществените поръчки, финансовите услуги, предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма; безопасността на продуктите; сигурността на транспорта; опазването на околната среда; ядрената безопасност, безопасността на храните и фуражите и здравето на животните и хуманното отношение към тях; общественото здраве; защитата на потребителите; неприкосновеността на личния живот, защитата на данните и сигурността на мрежите и информационните системи.

То се прилага и по отношение на нарушения на правилата за конкуренция на ЕС, нарушения и злоупотреби при правилата за облагане с корпоративен данък и вреди, нанасяни на финансовите интереси на ЕС. Комисията насърчава държавите членки да надхвърлят тези минимални стандарти и да създадат всеобхватни рамки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, въз основа на същите принципи.
Ясни механизми и задължения за работодателите
Всички предприятия с над 50 служители и с годишен оборот над 10 милиона евро ще трябва да въведат вътрешна процедура за разглеждане на сигнали за нередности. Новият закон ще обхване всички държавни и регионални администрации и общини с над 10 000 жители.

Механизмите за защита, които ще трябва да се установят, включват:
– Ясни канали за сигнализиране, както в рамките на организацията, така и извън нея, които гарантират поверителност;
– Триетапна система за сигнализиране:
– Вътрешни канали за сигнализиране на нередности;
– Сигнализиране пред компетентните органи, ако вътрешните канали не функционират или не може разумно да се очаква да дадат резултат (напр. когато използването на вътрешни канали би могло да застраши ефективността на разследващите действия на отговорните органи);
– Сигнализиране на обществеността/медиите, ако не се предприемат подходящи действия след сигнализиране по други канали или в случай на явна опасност за обществения интерес или на необратими вреди;
– Задължения за обратна информация за органите и предприятията, които в срок от 3 месеца (за вътрешните канали за сигнализиране за нередности) ще трябва да дадат отговор и да извършат последващи действия в резултат на подаден сигнал;

– Предотвратяване на ответни действия с цел отмъщение и ефективна защита: всички форми на ответни действия с цел отмъщение са забранени и следва да се санкционират. Ако срещу лицето, сигнализиращо за нередности, бъдат предприети ответни действия с цел отмъщение, то следва да има достъп до безплатни съвети и подходящи правни средства за защита (напр. мерки за прекратяване на тормоза на работното място или за предотвратяване на уволняване).

Тежестта на доказване в такива случаи ще се обръща, така че лицето или организацията, срещу които е подаден сигнал, да са тези, които трябва да докажат, че не са предприели ответни действия с цел отмъщение срещу подалото сигнал лице.

Лицата, сигнализиращи за нередности, ще бъдат също така защитени при съдебни производства, по-конкретно чрез освобождаването им от отговорност за оповестяването на информацията.

Ефективни защитни мерки

Предложението цели да защити отговорното сигнализиране за нередности, което наистина се стреми да защити обществения интерес. Ето защо в него са включени защитни механизми за предотвратяване на злонамерено или целящо злоупотреба подаване на сигнали и за предотвратяване на неоснователно накърняване на репутацията. Лицата, засегнати от подадени сигнали за нередности, се ползват в пълна степен от презумпцията за невиновност, от правото на ефективна правна защита и на справедлив съдебен процес и от правото на защита.

Закрилата на лицата, сигнализиращи за нередности, в ЕС в момента е разпокъсана и непоследователна. Понастоящем само в 10 държави членки на ЕС, се гарантира, че лицата, сигнализиращи за нередности, са напълно защитени.

В останалите държави предоставяната защита е частична и се прилага само за конкретни сектори или категории работници и служители, уточняват от комисията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *