Информационна aгенция "Дартс Нюз" ©

Изборът на редактора Общество

Договор за партньорство сключиха катедра „Застраховане и социално дело” при Стопанска академия и БАЗБ

Ръководителят на първата в страната катедра по „Застраховане и социално дело” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – доц. д-р Румен Ерусалимов и председателят на Управителният съвет на Българската асоциация на застрахователните брокери – Ивета Кунова, ратифицираха договор за партньорство и сътрудничество между двете институции. Целите, вписани в договора, най-общо се заключават в намерения за съвместна дейност за осъществяване на целенасочена политика за ефективна професионална реализация на завършилите специалност „Застраховане и социално дело” в Стопанската академия, кадри. Сред целите на бъдещото сътрудничество са още: постигане на ясен и конкретен резултат в намирането на действаща връзка между работодателите и младите специалисти; осъществяване на активен обмен на опит, научни кадри и лекторски състав за реализация на конкретни проекти в интерес на бизнеса и на образователните цели на катедрата и свищовското висше училище; създаване на правила за взаимодействие и съвместно реализиране на проекти между бизнеса и катедрата, за постигане на максимален резултат в съвместната им работа, съобразно най-добрите практики на страните от Европейския съюз.
За постигане на така заложените цели, доц. Ерусалимов и Ивета Кунова договориха съвместни действия в посока създаване на интерес и висока мотивация в студентите за професионална реализация и кариерно развитие, посредством повишаване на ефективността при теоретичното и практическо обучение в съответните образователни програми (бакалавърски, магистърски, докторантски, следдипломни и професионални), чрез съвременни високоефективни методи и образователни технологии. Страните договориха и провеждане на следдипломно обучение, специализация и допълнителна квалификация на членове на Българската асоциация на застрахователните брокери. Планувани са организиране и провеждане на съвместни научнопрактически конференции (посредством създаването на смесени научноизследователски колективи), кръгли маси и семинари, студентски и ученически състезания, обсъждания на експертно ниво на проекти на нормативни документи в областта на застраховането и осигуряването. Особено важно за катедра ЗСД и за Стопанска академия бе обявеното намерение за бъдещо обсъждане на учебните планове и програми, с цел актуализация и ревизиране на действащите към момента, съобразно потребностите на застрахователния и осигурителен бизнес, и в частност на БАЗБ.
В съвместните разговори, партньорите подчертаха значението на споразумението, в контекста на целите и историята, която имат. В тази връзка Кунова, подчерта че Българската асоциация на застрахователните брокери е създадена да подпомага създаването и утвърждаването на добри условия за ефективна и качествена дейност на своите членове (над 20 към този момент), и да утвърждава престижа на професията на застрахователния брокер. Асоциацията представлява и защитава интересите на своите членове при осъществяване на взаимоотношенията с: Комисия за финансов надзор; Асоциация на българските застрахователи; застрахователните дружества; медиите; други държавни органи, институции и субекти в Република България; Федерация на европейските застрахователни посредници (BIPAR) и др. международни организации. Асоциацията има за цел да повишава и поддържа квалификация на застрахователните брокери.
На свой ред доц. Ерусалимов припомни, че катедра „Застраховане и социално дело” е създадена на 31 януари 1950 г. с ръководител проф. д-р Велеслав Гаврийски. До 1995 г. тя е единствената в България, която подготвя специалисти в областта на застраховането и социалното дело. Той също подчерта, че във връзка с динамичните съвременни реалности в областта на застраховането и социалната защита, катедра ЗСД отстоява завоюваните през десетилетията достойни позиции. Специалността, по която катедрата провежда обучение, е популярна не само сред студентите. Катедрата е предпочитаното научно звено в България, в което се обучават изтъкнати специалисти от застрахователната и осигурителната практика в три докторски програми. Доц. Ерусалимов сподели със задоволство, че завършилите специалност „Застраховане и социално дело” притежават практически умения за: професионално интерпретиране и прилагане на застрахователното и осигурителното законодателство; прилагане на конкретни методи и технологии в процеса на застрахователната и осигурителната дейност; актюерската оценка на рисковете, покривани от застрахователните и пенсионноосигурителните дружества; прогнозиране на бъдещото развитие на ключови параметри на макроикономическо равнище и на пазарите; управление на ресурсите и активите на дружествата. Студентите получават практически умения, свързани с тяхната работа в застрахователните и осигурителните дружества. Възпитаниците на специалност „Застраховане и социално дело” намират успешна реализация в застрахователните и осигурителните дружества, в системата на Националния осигурителен институт, в контролните органи на Националната агенция по приходите, областните и общинските администрации, в структурите на ЕС и разбира се в застрахователни брокерски къщи.
Именно в този контекст, като първа стъпка, представителите на двете институции се договориха да популяризират сред студентите от специалност „Застраховане и социално дело” възможността за провеждане на платено практическо обучение и преддипломни практики по предварително съгласувани между катедрата и Българската асоциация на застрахователните брокери, графици и програми.

LEAVE A RESPONSE

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *