Информационна aгенция "Дартс Нюз" ©

Изборът на редактора Най-четени Политика Правителство

Хазната на плюс с 1.75 млрд. лв. към юни

МФ отчете бюджетен излишък от 1.75 млрд. лв. Има обаче дефицит по европейските средства в размер на 31 млн. лв.
Министерският съвет на редовно заседание днес одобри внесената от министъра на финансите информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2017 г.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа към юни 2017 г. е положително в размер на 1 746,7 млн. лв. (1,8 на сто от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 1 777,7 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 31,0 млн. лева.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към юни 2017 г. са в размер на 17 481,8 млн. лв. Изпълнението на годишните разчети в групата на данъчните приходи е добро, като към полугодието са постъпили 51,9 на сто от данъчните приходи, планирани за цялата 2017 г.

Неданъчните приходи остават близки до отчетените за първите шест месеца на 2016 г., докато при постъпленията от помощи се отчита намаление основно поради базов ефект в 2016 г., свързан с възстановени в началото на 2016 г. разходи от ЕК към България, които са извършени в края на 2015 г., когато бе пикът на плащанията по проектите по предходния програмен период 2007-2013 г.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 14 537,8 млн. лв. Съпоставено с данните към юни 2016 г., данъчните постъпления нарастват номинално със 7,8 на сто (1 049,1 млн. лв.).

Приходите от преки данъци са в размер на 2 771,0 млн. лв. или 54,4 на сто от предвидените в разчетите за годината, като спрямо същия период на предходната година нарастват с 232,0 млн. лв. (9,1 на сто).

Приходите от косвени данъци са в размер на 7 110,3 млн. лв., което е 50,7 на сто от разчетите за годината. Съпоставено с данните към юни 2016 г., постъпленията в групата нарастват с 275,6 млн. лв. (4 на сто).

Постъпленията от ДДС са в размер на 4 730,9 млн. лв. или 53,9 процента от планираните. Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 4 028,6 млн. лв., което представлява 50,8 на сто от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 14,3 на сто (504,4 млн. лева).

Неданъчните приходи са в размер на 2 274,2 млн. лв., което представлява 47,8 на сто изпълнение на годишните разчети. Приходите от помощи са в размер на 669,8 млн. лв. или 25,3 на сто от планираните за годината.

LEAVE A RESPONSE

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *