22.07.2024

Какво е важно да знаем при наемане на хора с трайни увреждания

Съвети от експертите на Респонса Превент във връзка с приетия в края на

2018 г. Закон за хората с увреждания.

От началото на 2019 г. всички хора с трайни увреждания, които са над 18 години,
ще имат право на нов вид месечна финансова подкрепа.
Размерът на финансовата подкрепа ще зависи от степента на увреждане и ще се
определя и актуализира спрямо линията на бедност в България, определена с
Постановление нa Министерския съвет за съответната година.
За 2019 г. линията на бедност в България е 348 лв. Ангажирането на хора с трайни
увреждания и тяхното приобщаване в работната атмосфера е един от акцентите
по здраве и безопасност.
Това е и основната причина експертите на Респонса Превент да обърнат
специалнo внимание на всички съществени стъпки, които работодателите е важно да имат
предвид.
Законът предвижда наемането на едно лице с трайни увреждания в екип от 50 до
99 работници и служители и две на сто от средносписъчния им състав за със 100 и
над 100 работници и служители. Всеки работодател, засегнат от квотата е
необходимо да предприеме съответните действия за наемане на хора с трайни
увреждания.
Подаване на уведомление, в случай че желае да използва посредничество за
наемане на хора с трайни увреждания, работодателят е необходимо да уведоми
конкретното териториално поделение на Агенцията по заетостта /Бюрото по
труда/, на чиято територия е неговото седалище. Това става чрез уведомление,
изготвено по образец, утвърден от Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Подробна информация и
образец на уведомлението могат да бъдат намерени в рубриката „Предлагащи работа”,
Уведомление от работодател по чл. 41 от ЗХУ на електронната страница на Агенцията по
заетостта.
Попълване на заявка-спецификация за свободно работно място. След като
работодателите са заявили желание за използване на посредничеството на
бюрата по труда за наемане на хора с трайни увреждания, се попълва заявка-
спецификация за свободно работно място. Този образец може да бъде изтеглен от
електронната страница на Агенцията по заетостта. За улеснение заявката-
спецификация за свободно работно място може за бъде подадена онлайн чрез

електронната страница на Агенцията по заетостта. Допуска се ползването на
услугите и на трудови посредници с издадено удостоверение за регистрация за
извършване на посредническа дейност по наемане на работа, което също следва
да бъде посочено в уведомлението до бюрото по труда. Съгласно Правилника за
прилагане на Закона за хората с увреждания срокът за подаване на уведомление
за 2019 г. е до 02.07.2019 г. От следващата 2020 г. това ежегодно задължение те ще
трябва да изпълняват в първите 3 месеца от годината.
Изпълнение в срок 3 месеца от предприетите действия, работодателят следва да
изпълни изискванията за квотата за хора с трайни увреждания.
“Важно е да отбележим, че задължение за назначаване на хора с увреждания
имат фирмите и организациите с неусвоени квоти, т.е. към момента не са включили в
дейността си определения брой хора с трайни увреждания, според новите
изисквания на Закона” – коментира д-р Софиянски, експерт ЗБУТ, лекар СТМ в Респонса Превент.
Освобождаване от задължението за наемане на хора с трайни увреждания, когато
са налице следните обстоятелства, работодателите се освобождават от
задължението да назначават лица с трайни увреждания:
– наличие на специфични фактори в работната среда, възпрепятстващи наемане
на хора с трайни увреждания, което се обосновава писмено от работодателя, съвместно със
службата по трудова медицина. Критериите за тази обосновка ще бъдат включени
във Вътрешни правила за осъществяване на специализирани проверки, утвърдени от
Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“,
които ще се публикуват на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда“, за което своевременно ще ви уведомим.
– липса на хора с трайни увреждания, насочени от дирекции „Бюро по труда“ или
от трудови посредници с издадено удостоверение за регистрация за извършване на
посредническа дейност по наемане на работа. Удостоверяването на тези
обстоятелства се извършва от контролните органи въз основа на информация,
предоставена от териториалните поделения на Агенцията по заетостта по служебен път. Трудовият
посредник с издадено удостоверение за регистрация за извършване на
посредническа дейност по наемане на работа издава удостоверяващ документ на
работодателя в тримесечен срок от заявяване на работните места, които
работодателят представя пред
контролните органи.
– прилагане на алтернативни мерки за заетост на хора с трайни увреждания. Тези
мерки включват закупуване от специализирани предприятия или кооперации на

хората с увреждания, директно от хора с увреждания, осъществяващи
самостоятелна стопанска дейност или от социални предприятия клас А и/или клас А+, съгласно Закона за
предприятията на социалната и солидарна икономика, произвежданите или
търгуваните от тях стоки, или предоставяните от тях услуги, за периода на
неизпълнение на квотата. Работодателят може да доказва разхода само с
първични платежни документи. Месечният размер на средствата за закупуване на
стоките или за ползване на услугите не следва да бъде по-малък от двукратния
месечен размер на минималната работна заплата, установена за страната за
съответната календарна година, за всяко незаето работно място за човек с трайно
увреждане, до момента на изпълнение на квотата.

Санкциите за работодателите, които, след изтичане на тримесечния срок не са
изпълнили задължението за запълване на квотата за хора с трайни увреждания и при които
не са налице основания за освобождаване от тези задължения, са длъжни ежемесечно
да заплащат компенсационна вноска в размер 30 на сто от минималната работна
заплата за страната за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане.
Компенсационната вноска подлежи на доброволно внасяне или на принудително събиране по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Д-р Софиянски акцентира на това, че заплащането на компенсационни вноски не
отменя задължението за наемане на хора с трайни увреждания. След започване
заплащането на тази вноска работодателите имат на разположение следващия
тримесечен период, в който да продължат действията за наемане на хора с трайни
увреждания – с помощта на териториалното поделение на Агенцията по заетостта,
на трудови посредници или по друг начин.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *