Информационна aгенция "Дартс Нюз" ©

Изборът на редактора Общество

КЕВР ще издаде лицензии за търговия с природен газ на две компании

„Енергико Трейдинг България“ и „Българиан газ къмпани“ ше получат лицензии за търговия с природен газ за срок от 10 години. Решението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) бе оповестено след закритото заседание.

На закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение за издаване на лицензия на „Енергико Трейдинг България“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката /ЗЕ/ и чл. 9, ал. 1, т. 10а от НЛДЕ дейността „търговия с природен газ“ подлежи на лицензиране.

След извършен анализ на всички данни в заявлението на дружеството Комисията счита, че „Енергико Трейдинг България“ ООД притежава финансови, технически възможности, материални, човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“, съобщиха от пресцентъра на енергийния регулатор.

В заявлението на дружеството е поискано лицензията за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ да бъде за максималния срок от 35 години, предвиден в чл. 42, ал. 1 на ЗЕ, на основание на сключен дългосрочен договор за доставка на природен газ на изходен пункт на газопреносната мрежа със стратегически клиент с национално значение.

Като отчита обстоятелството, че развитието на пазара на природен газ е изключително динамично, както в България, така и в региона, поради което не може да бъде направена реалистична прогноза на пазарната адекватност на компания, оперираща на този пазар, за период по-дълъг от десет години, Комисията издаде на „Енергико Трейдинг България“ лицензия за срок от 10 години, се уточнява в съобщението.

На заседанието регулаторът прие решение за издаване на лицензия на „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

Лицензията е за срок от 10 години. След извършен анализ на данните в заявлението за издаване на лицензия Комисията счита, че дружеството притежава необходимите ресурси – финансови, технически, материални и човешки за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

Одобрени са на двете дружества и Правила за работа с потребители на енергийни услуги, които са приложение към издадените им лицензии за търговия с природен газ. С оглед гарантиране на защитата на интересите на потребителите на енергийни услуги, както и за яснота на разпоредбите, в предложените от заявителите проекти на правила са направени изменения и допълнения.

На отделно заседание в състав „Енергетика“ Комисията прие решения, с които одобри на „Енергико Трейдинг България“ ООД бизнес план за периода 2021-2023 г. и на „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД бизнес план за периода 2021 – 2025 г., уточняват още от пресцентъра на КЕВР.

В съответствие с изискванията на нормативната уредба, преди да приеме решения за издаване на лицензии на двете дружества за дейността „търговия с природен газ“, на 14.07.2021 г. Комисията проведе открити заседания. На тях представителите на заявителите подчертаха, че приемат без възражения изводите и констатациите в изготвените доклади.

LEAVE A RESPONSE

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *