20.07.2024

Филип Станев представи приоритетите на ИТН

Зам.-председателят на ИТН Филип Станев представи приоритетите на ИТН пред НС.

По думите му след проведените срещи може да се каже, че в редица сектори е постигнато съгласие и сходство. Той заяви, че пълно съгласие между „Има такъв народ“, „Демократична България“, „Изправи се БГ! Ние идваме“ и БСП има в секторите „Правосъдие“, „Икономика“, „Здравеопазване“, „Социална политика“, „Образование“, „Земеделие“ и други.

„Сектор „Правосъдие“ – премахване на специализираните съдилища и прокуратура ,въвеждане на работещ механизъм за предсрочно прекратяване на правомощията на главния прокурор, реална съдебна реформа“, изброи Филип Станев.

Той посочи, че в сектор „Икономика“ са постигнали съгласие за промяна на Търговския закон, данъчни стимули за стартиращи малки и средни предприятия и други.

Филип Станев посочи, че в сектор „Здравеопазване“ са се обединили около реформа на модела на здравеопазването чрез приемане на нов Закон за лечебните заведения и Закон за здравното осигуряване, както и спешни мерки за преодоляване на евентуална четвърта вълна на коронавируса.

По думите му в социалната сфера е постигнат консенсус за въвеждане на необлагаем минимум, подпомагане на млади семейства, преизчисляване на пенсиите и гарантиране на минимален стандарт на живот, ефективно и прозрачно управление на капиталовия пенсионен фонд.

„В сектор „Образование“ – запазване и доразвиване на институционалния, експертен и проектен потенциал в институциите, които администрират и създават наука, ефективна интеграция на малцинствените общности в образователния процес, учредяване на стипендии за студенти от малцинствата, строеж на детски градини, където е необходимо, прецизиране на текстове в Закона за висшето образование с оглед намаляване на броя на висшите учебни заведения у нас“, каза Филип Станев.

„В сектор „Земеделие“ – създаване на условия за развитие на семейно земеделие с цел формиране и запазване на средна класа на земеделски производители, реформиране на поземлените отношения с цел забавяна не концентрацията на производствен ресурс“, изброи Станев.

„И за финал – вледстиве на проведените срещи и заявените от вас заявени от вас твърди позиции за секторни политики, моля да приемете гореизброените съвместно одобрени приоритети за основа като работа на представляваната от мен парламентарна група, а така и от страна на предложения от нас състав на Министерски съвет. Неведнъж сме излагали пред вас, че ПП „Има такъв народ“ е последователен проект, който цели изчегъртване на корупционния модел на управление през последните 12 години. В случай, че считате тези цели за общи между нашите парламентарни групи, ще очакваме от вас да подкрепите така предложения от нас състав на Министерски съвет“, каза още Филип Станев.

Пълният текст на декларацията от името на ПГ на ИТН, която изчете Филип Станев:

„Уважаеми колеги,

След свикването на Народното Събрание на 21.07.2021 г., ПП „Има такъв народ“ предприе всички необходими и прозрачни действия по представяне на своите приоритети и секторни политики с потенциални партньори и идеологически близки до нас политически партии. Направихме срещи на експертни групи с представители на „Демократична България“, „Изправи се БГ! Ние идваме!“ и „БСП за България“ по сектори, предварително заявени и пожелани от тях. Бяха проведени редица консултации в сферата на правосъдие, икономика, финанси, здравеопазване, социална политика, образование и земеделие.

След проведените срещи може да се каже, че в редица сектори постигнахме пълно разбирателство и сериозно сходство. Имаме пълно покриване както в поставените цели, така и в начина на тяхното реализиране. И така, пълно съгласие между ИТН, ДБ, ИБГНИ и БСП има в следните сектори:

 Правосъдие:

 • Премахване на Специализираните съдилища и прокуратури;

 • Въвеждане на работещ механизъм за предсрочното прекратяване на правомощията на Главния прокурор;

 • Реална съдебна реформа, чрез структурни промени във Висшия съдебен съвет;

 • Реформа в Прокуратурата, която да гарантира контрол върху всичките ѝ актове, засягащи пряко интересите на гражданите;

 • Реално електронно правосъдие с цел постигане на бърз и справедлив процес.

Икономика:

 • Промяна на Търговския закон с цел правното обезпечаване на различните етапи във финансирането на стартиращите компании. Данъчни стимули за стартиращи малки и средни предприятия, създаващи над определен брой работни места и отговарящи на определени условия;

 • Премахване на бариерите за правене на бизнес и постигане на интегрирана и съвместима дигитална среда за обслужване на граждани и фирми през една точка. Изграждане на икономика на данните и отворените финанси. Постигане на регионална децентрализация;

 • Създаване на регионални икономически зони и намаляване фрагментацията на пазарите чрез насърчаване на конкурентноспособността;

 • Подкрепа на предприемачеството и изграждане на експортно ориентирана икономика;

 • Детайлно картографиране на местните ресурси, демографски и географски нужди;

 • Стратегия за хармонично развитие и мобилна свързаност на регионите с догонващо развитие;

 • Постигане на фискална еквивалентност;

 • Привличане на висококвалифицирани кадри от чужбина в съответствие с нуждите на българскта икономика и улесняване на процедурата на сини карти;

 • Използване на зелени технологии за постигане на кръгова икономика;

 Финанси:

 • Сремеж към намаляване на бюджетния дефицит в рамките на мандата като към края му бюджетът да бъде балансиран;

 • План за капиталова подкрепа на малки и средни предприятия;

 • Въвеждане на програмно бюджетиране, базирано на анализ „Разходи – ползи“ и осигуряване на по-добра прозрачност, отчетност и проследимост на публичните средства;

 • Данъчни стимули за инвестиции в производството – освобождаване от корпоративен данък при реинвестиране на печалбата на предприятията в производствени активи и възможност за ускорена амортизация;

 • Увеличаване на прага за задължителна регистрация по ЗДДС – 165 000 лева;

 • Въвеждане на обратно начисляване на ДДС за секторите „Плодове и Зеленчуци“ и „Биопроизводство“ за осигуряване на конкурентно предимство на българските производители;

 • Фискална децентрализация – преотстъпване на част от приходите от корпоративен данък и данък върху доходите на физически лица в централния бюджет на общините;

 • Отменяне на облагането на лихви върху депозити и застрахователни плащания;

 • Връщане на максимален праг на бюджетните разходи 36 – 38% от БВП и максимално ограничаване на непланирани бюджетни разходи;

 • Изграждане на прозрачна и достъпна за гражданите платформа за генериране на критерии за обществени поръчки, тяхното възлагане и изпълнение;

 • Изсветляване дейността на ББР, прозрачност и приоритетно финансиране на малките и средни предприятия;

 • Реорганизация на Комисията за финансов надзор и развитие на капиталовия пазар;

 Здравеопазване:

 • Реформа на модела на здравеопазване чрез приемане на нови „Закон за лечебните заведения“ и „Закон за здравното осигуряване“. Създаване на електронно здравеопазване;

 • Премахване на модела „клинични пътеки“ и замяната им с диагностично свързани групи;

 • Създаване на ефективно работеща доболнична (амбулаторна) помощ и общодържавна система за профилактика на социалнозначимите за България заболявания;

 • Спешни мерки за промяна в правилата за работа на Националната здравноосигурителна каса;

 • Създаване на ефективна национална система за осигуряване на спешна помощ с включено авиационно звено;

 • Спешни мерки за подготовка не лечебните заведения за преодоляване на четвърта Ковид вълна;

Социална политика:

 • Въвеждане на необлагаем минимум за всички трудещи се и данъчни облекчения за деца;

 • Подпомагане на млади семейства (до трето дете) на работещи и осигурени родители, както и студенти-родители;

 • Преизчисляване на пенсиите и гарантиране на минимален стандарт на живот и социална подкрепа към възрастните граждани;

 • Ефективно и прозрачно управление на капиталовия пенсионен фонд, с цел повишена доходност и поетапно увеличение на процента осигуровки към втори стълб;

 • Социална подкрепа към хората с увреждания на база на техните потребности.

Образование:

 • Запазване и доразвиване на институционалния експертен проектен потенциал в институциите, които администрират и създават наука;

 • Ефективна интеграция на малцинствените общности в образователния процес;

 • Учредяване на специални стипендии за студенти от малцинствата;

 • Постигната договореност за въвеждане на мандатност при директорите на училища;

 • Строеж на детски градини, където е необходимо;

 • Прецизиране на текстове в Закона за висшето образование с с оглед намаляване на броя на висшите учебни заведения у нас;

 • Увеличаване на академичния обмен на учащи между страните от ЕС и Република България;

 • Обособяване на научни клъстери от образователни институции, които работят с общ академичен обмен.

 Земеделие:

 • Създаване на условия за развитие на семейно земеделие с цел формиране и запазване на средна класа земеделски производители;

 • Реформиране на поземлените отношения с цел забавяне на концентрацията на производствен ресурс;

 • Осигуряване на възможност на браншовите организации да участват в процеса на вземане на решения относно политиките в сектор „Земеделие“;

 • Подобряване на състоянието на ветеринарно-медицинското обслужване и промяна в модела на взаимоотношенията „ветеринарен лекар – животновъд“;

 • Преструктуриране на държавните горски предприятия и насърчаване на частната инициатива в българската гора с цел дългосрочно използване на нейните ресурси. Стимулиране на биоразнообразието;

 В следствие на проведените срещи и заявените от политическите партии, с които разговаряхме, твърди позиции за секторни политики, моля да приемете гореизброените съвместно одобрени приоритети за основа за работа както на парламентарната група на ПП „Има такъв народ“, така и от страна на предложения от нас състав на Министерски съвет.

Неведнъж сме излагали пред партиите, с които проведохме разговори, както и пред Суверена, че ПП „Има такъв народ“ е последователен проект, който цели изчегъртване на корупционния модел на управление през последните дванадесет години.

В случай, че заедно считаме тези цели за общи между нашите Парламентарни групи, ще очакваме от Вас да подкрепите така предложения от нас състав на Министерски съвет.“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *