Информационна aгенция "Дартс Нюз" ©

Бизнес Бизнес Общество

БНБ: Активите на банките възлизат на 135,4 млрд. лв.

 Общата сума на балансовите активи на банковата система към 31 декември 2021 г. възлиза на 135.4 млрд. лв., с 2.8 млрд. лв. (2.1%) повече спрямо края на септември 2021 г. Това се казва в съобщение на Българската народна банка /БНБ/.

През тримесечието намалява размерът на позицията кредити и аванси и делът ѝ в структурата на активите се понижава от 60.5% до 58.2%. Увеличават се паричните салда в централни банки и паричните наличности, докато другите депозити на виждане намаляват. Делът на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане се повишава от 19.9% до 21.0%. Спрямо края на септември се увеличават дълговите ценни книжа и делът им нараства от 15.0% до 16.3%.

Активите на петте най-големи банки представляват 66.9% от баланса на системата.

Отношението на ликвидно покритие в края на декември 2021 г. е 274.1% (при 281.9% в края на септември). В края на периода ликвидният буфер е 41.5 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци – 15.1 млрд. лв. (при съответно 36.3 млрд. лв. и 12.9 млрд. лв. в края на септември 2021 г.).

Брутните кредити и аванси на тримесечна база намаляват с 1.5 млрд. лв. (1.8%) до 82.4 млрд. лв. Вземанията от кредитни институции спрямо края на септември отчитат спад с 3.7 млрд. лв. (36.5%) до 6.5 млрд. лв. в края на периода. Брутният кредитен портфейл на банковата система нараства с 2.2 млрд. лв. (3.0%) до 75.9 млрд. лв. Увеличават се кредитите за нефинансови предприятия (с 1.2 млрд. лв., 3.0%), за домакинства (с 870 млн. лв., 3.0%), както и тези за други финансови предприятия (със 72 млн. лв., 1.4%) и за сектор държавно управление (със 71 млн. лв., 7.9%).

В края на декември 2021 г. брутните необслужвани кредити и аванси са 4.969 млрд. лв. (при 5.399 млрд. лв. в края на септември), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 6.03% (при 6.44% в края на септември). При представяне на показателя в широкия обхват (включващ паричните салда при централни банки и другите депозити на виждане) делът на брутните необслужвани кредити и аванси в края на декември е 4.60% (при 5.01% към 30 септември). Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата им обезценка) е 2.595 млрд. лв. (при 2.810 млрд. лв. в края на септември), а делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите е 3.29% (при 3.50% в края на септември).

Депозитите в банковата система през тримесечието нарастват с 2.1 млрд. лв. (1.9%) до 115.4 млрд. лв. Основен принос има увеличението при домакинства (с 2.0 млрд. лв., 3.0%). Растеж отбелязват и депозитите на кредитни институции (с 1.0 млрд. лв., 19.9%) и на нефинансови предприятия (със 128 млн. лв., 0.4%), а намаление има в тези на други финансови предприятия – с 677 млн. лв. (15.0%) и на сектор държавно управление – с 309 млн. лв. (9.2%).

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на декември 2021 г. е 16.6 млрд. лв., с 316 млн. лв. (1.9%) повече спрямо края на септември. Прирастът му е обусловен от повишението на печалбата през тримесечието.

Печалбата на банковата система към 31 декември 2021 г. достига 1.4 млрд. лв., с 601 млн. лв. (73.8%) повече от отчетената в края на декември 2020 г. Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на декември 2021 г. възлизат на 594 млн. лв., с 282 млн. лв. (32.2%) по-малко от тези година по-рано.

Общият брутен размер на одобрените кредити и аванси по Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции, към 31 декември 2021 г. е 8255 млн. лв., от които 6481 млн. лв. за предприятия и 1774 млн. лв. за домакинства.

LEAVE A RESPONSE

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *